Vælg din Land og Sprog

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

1. ANVENDELSESOMRÅDE

De følgende vilkår og betingelser i den version , som var gældende på tidspunktet for ordren gælder udelukkende alle forretningsforbindelser mellem ENERGETIX GmbH & Co.KG, herefter kaldet ENERGETIX, samt den bestillende part. Vi anerkender ikke andre vilkår og betingelser uden vores skriftlige samtykke.

2. AFTALEPARTNERE

ENERGETIX indgår kontakt om levering af varer udelukkende med

a) personer over 18 år

b) lovlydige personer

Den bestillende part erklærer med ekspeditionen af ordren, at disse betingelser er opfyldte.

3. KONKLUSION AF KONTRAKT

Kundens ordre, som forelægges ENERGETIX, er et tilbud til os om at indgå en kontrakt om køb. Vi bekræfter modtagelsen af ordren ved at fremsende en e-mail til den e-mail-adresse, som er angivet på bestillingsformularen. Denne e-mail angiver endnu en gang de bestilte varer, deres individuelle og samlede omkostninger, forsendelseomkostninger og det totale beløb for ordren. Denne e-mail er ikke en accept af det forudgående tilbud om indgåelse af kontrakt om køb foretaget af kunden. Alle tilbud fra ENERGETIX er uden forpligtelser. Købsaftalen er kun baseret på afsendelse af de bestilte varer til den angivne adresse.

4. RETURRET

Man kan returnere de modtagne varer inden for to uger uden at skulle angive en årsag til dette. De to uger starter ved modtagelsen af varerne. Ved returnering af varer kan dette ske skriftligt f.eks. pr. brev, fax eller e-mail – men kun hvis varerne ikke kan sendes som en pakke (f.eks. voluminøse varer). Overholdelse af returretsperioden kræver blot afsendelse af varerne eller anmodningen i god tid. I alle tilfælde betaler du for returnering af varerne og står for risikoen. De returnerede varer eller anmodning om returnering sendes til

Konsekvenser af returnering af varer:

I tilfælde af en vellykket returnering af varer, udfærdiges en kreditnota. Hvis der har været en forringelse af varen, kan en kompensation komme på tale.

Dette gælder ikke, hvis forringelsen kun skyldes, at varen er blevet undersøgt – som kan være tilfældet i f.eks. en forretning. Generelt kan du undgå en forpligtelse til at kompensere for tab af værdi, hvis du ikke begynder at bruge varen, som hvis det var din, og ikke gør noget, som kan forringe værdien.

5. PRISER

Priserne på de varer, vi tilbyder, vises i den nationale valuta for leveringslandet eller i USD eller EURO og gælder for hver enkel artikel.

Priserne på tidspunktet for bestilling gælder som vist på hjemmesiden. Priserne er angivet excl. hovedkontorets lovbestemte moms og excl. omkostninger til emballage og forsendelse.

6. FORSENDELSE

Hvis vi har fået opgivet en forkert leveringsadresse, forbeholder vi os ret til at opkræve dig de omkostninger, der er forbundet med returnering af forsendelsen.

Det samme hvis modtagelse af pakken ikke bliver accepteret.

7. MODTAGELSE AF VARER

Forsendelser med kurér leveres i løbet af ugen og postvæsen-leverancer også om lørdagen. Hvis du ønsker at angive en leveringsadresse, som er forskellig fra faktura-adressen, bedes du angive disse oplysninger på tidspunktet for bestilling.

Straks efter modtagelse af forsendelsen, undersøg om pakken er beskadiget, og kontroller at du har modtaget de rigtige produkter i rette mængde.

Undlad ikke at få en kvittering fra kureren ved forkerte leverancer eller skader, og kontakt os derefter.

Dine lovbestemte rettigheder for garanti er ikke berørt af dette.

8. EJENDOMSFORBEHOLD

ENERGETIX forbeholder sig ejendomsretten til alle varer, som leveres til en køber indtil endelig og fuldstændig betaling af købesummen og evt. forsendelsesomkostninger har fundet sted.

Hvis tredjepart søger at hævde rettigheder over de varer, der er genstand for reservation af ejerskab, skal køberen henvise til ENERGETIX’s ejerskab og straks underrette sidstnævnte.

Hvis køberen falder i restancer, eller hvis han undlader at opfylde andre væsentlige kontraktlige forpligtelser, er ENERGETIX berettiget til at trække aftalen tilbage, se artikel 323, 440 i den tyske lovbog (BGB) og kræve tilbagebetaling af varerne underlagt reservation af ejerskab, eller hvis relevant at kræve overdragelse af købers krav om godtgørelse over for tredjemand.

ENERGETIX garanterer, at de leverede produkter er fri for materialefejl på tidspunktet for forsendelsen. For alle mangler ved varen, der opstår under den lovpligtige garantiperiode, kan du vælge de lovpligtige rettigheder for efterfølgende opfyldelse, udbedring af fejl/udskiftning eller – på betingelse af eksisterende lovgrundlag – de mere vidtrækkende krav om reduktion eller tilbagetrækning og samtidig kompensation for tab i stedet for udførelse og erstatning for dine spildte udgifter.

9. ANSVAR

ENERGETIX bærer kun ansvaret i tilfælde af at en juridisk repræsentant eller stedfortræder bærer skylden eller ved grov uagtsomhed. Dette gælder ikke ansvar for tab som følge af død eller skader på legeme og helbred eller i tilfælde hvor væsentlige kontraktforpligtelser er brudt.

Medmindre der er tale om forsæt, grov uagtsomhed tab som følge af død og skade på legeme og helbred, er mængden af ansvar begrænset til det typisk forudsigelige tab på indgåelse af kontrakt.

Dette tilbud samt de indeholdende beskrivelser og prisinformation er udarbejdet af os med den største omhu. Alligevel kan vi ikke acceptere ansvar for eventuelle trykfejl, ændringer eller den fortsatte tilgængelighed af alle produkter i det nuværende katalog.

10. DATABESKYTTELSE

ENERGETIX forpligter sig til at bruge og opbevare elektroniske informationer om kunderne (navn, adresse, betalingsmetode) udelukkende for håndtering af indkommende købsaftaler og m.h.p. at informere kunderne. Kundeinformationer bliver kun videregivet til tredjemand (f.eks. kurér eller bank) udelukkende m.h.p. opfyldelse af kontrakt. Så snart årsagen til lagring af informationerne ikke længere er påkrævet, har du ret til på ethvert tidspunkt at få dem ændret eller slettet.

ENERGETIX vil overholde alle krav iht.

Databeskyttelsesloven, navnlig de betingelser der gælder hos Teleservices Data Protection Act (TDG). Kunden giver sin samtykke til lagring og videresendelse af personlige oplysninger i forbindelse med de ovenfor nævnte.

11. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Tysk lovgivning finder anvendelse på retsforholdet mellem ENERGETIX og køber samt til de respektive vilkår og betingelser. Værneting for begge parter er – i det omfang loven tillader – Bingen.

Hvis kunden er forbruger, og ikke har bopæl i Den Europæiske Union , er Bingen også værneting.

I forhold til forbrugerne i Den Europæiske Union , kan loven på residens for slutbrugeren også gælde, hvis ufravigelige bestemmelser i forbrugerretten er berørt

Køberen har ikke ret på modregning medmindre kravet er ubestridt eller er fastsat med retsvirkning ved en domstol. Hvis kunden er en forretningsmand i henhold til handelsloven eller et organ under offentlig ret, så er Bingen stedet for opfyldelse af leverancer, betalinger og værneting .

Farverne på de produkter, der vises på internettet kan afvige fra originalerne af forskellige årsager (monitor indstillinger, kvaliteten af ??grafikkort osv.). Hvis en af ??ovennævnte bestemmelser er eller bliver ugyldige, gyldigheden af ??de øvrige bestemmelser ikke berørt.

ENERGETIX GmbH & Co.KG, 55411 Bingen,  September 2007